Wetboek van Vennootschappen

BOEK XV. - DE EUROPESE VENNOOTSCHAP

TITEL I. - Algemene bepalingen. HOOFDSTUK I. - Definities. Art. 874-875 HOOFDSTUK II. - Zetel. Art. 876 HOOFDSTUK III. - Rol van de werknemers. Art. 877

TITEL II. - Oprichting. HOOFDSTUK I. - Oprichting via fusie. Afdeling I. - Inleidende bepaling. Art. 878 Afdeling II. - Procedure. Art. 879-881 Afdeling III. - Wettigheidscontrole. Art. 882-883 Afdeling IV. - Inschrijving en openbaarmaking. Art. 884 HOOFDSTUK II. - Oprichting via holding. Art. 885-889 HOOFDSTUK III. - Omzetting van een naamloze vennootschap in SE. Art. 890-893 HOOFDSTUK IV. - Deelname aan een SE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese gemeenschap heeft. Art. 894

TITEL III. - Openbaarmakingsformaliteiten. Art. 895

TITEL IV. - Organen. HOOFDSTUK I. - Bestuur. Afdeling I. - Voorschriften die het monistisch en het dualistisch stelsel gemeen hebben. Art. 896-897 Afdeling II. - Monistisch stelsel. Art. 898-899 Afdeling III. - Dualistisch stelsel. Onderafdeling I. - Algemene bepalingen. Art. 900-904 Onderafdeling II. - Directieraad. I. Statuut van de leden van de directieraad. Art. 905-906 II. Bevoegdheid en werking. Art. 907-909 Onderafdeling III. - Raad van toezicht. I. Statuut van de leden van de raad van toezicht. Art. 910-911 II. Bevoegdheid en werking. Art. 912-913 Onderafdeling IV. - Gemeenschappelijke regels voor de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht. I. Bezoldiging. Art. 914 II. Belangenconflicten. Art. 915-917 III. Aansprakelijkheid. Art. 918-921 HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van aandeelhouders. Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen. Onderafdeling I. - Bijeenroeping van de algemene vergadering. Art. 922-923 Onderafdeling II. - Verloop van de algemene vergadering en wijze van de uitoefening van het stemrecht. Art. 924 Afdeling II. - Gewone algemene vergadering. Art. 925-927 Afdeling III. - Bijzondere algemene vergadering. Art. 928 Afdeling IV. - Buitengewone algemene vergadering. Art. 929 HOOFDSTUK III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering. Art. 930

TITEL V. - Verplaatsing van de statutaire zetel. Art. 931-937

TITEL VI. - Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop - Specifieke bepalingen van toepassing op het dualistisch stelsel. Art. 938-940

TITEL VII. - Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van de betalingen. Art. 941-942

TITEL VIII. - Omzetting van een SE in NV. Art. 943-945

TITEL IX. - Strafbepalingen. Art. 946-948

(zoals ingevoegd bij KB 2004-09-01/30 en inwerkingtreding : 08-10-2004)

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

BOEK XV. - DE EUROPESE VENNOOTSCHAP

In 1999 werd in het wetboek van Vennootschappen in Belgie ingevoerd.

In 2004 werd in het wetboek van Vennootschappen de europese vennootschap ingevoegd als boek XV.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht