Wetboek van vennootschappen

 

Volgende bladzijde >>

 

 

7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-08-1999 en tekstbijwerking tot 21-02-2003)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 06-08-1999
Inwerkingtreding : 06-02-2001
Dossiernummer : 1999-05-07/69

Inhoudstafel Tekst Begin
BOEK I. - Inleidende bepalingen.
TITEL I. - Vennootschap en rechtspersoonlijkheid.
Art. 1-3
TITEL II. - Definities.
HOOFDSTUK I. - Genoteerde vennootschappen.
Art. 4
HOOFDSTUK II. - Controle, moeder- en dochtervennootschappen.
Afdeling I. - Controle.
Art. 5-9
Afdeling II. - Consortium.
Art. 10
Afdeling III. - Verbonden en geassocieerde vennootschappen.
Art. 11-12
Afdeling IV. - Deelneming en deelnemingsverhouding.
Art. 13-14
HOOFDSTUK III. - Grootte van vennootschappen en groepen.
Afdeling I. - Kleine vennootschappen.
Art. 15
Afdeling I. - Kleine groepen.
Art. 16
TITEL III. - Algemene strafbepaling.
Art. 17
BOEK II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen.
TITEL I. - Algemene bepalingen.
Art. 18-21
TITEL II. - Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar.
Art. 22-38
TITEL III. - De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt.
Art. 39-45
BOEK III. - De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap.
TITEL I. - Definities.
Art. 46-48
TITEL II. - Bewijs.
Art. 49
TITEL III. - Aansprakelijkheid van de vennoten.
Art. 50-54
TITEL IV. - Vereffening.
Art. 55
BOEK IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek.
TITEL I. - Internationaal privaatrechtelijke bepalingen.
Art. 56-59
TITEL II. - Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting.
Art. 60
TITEL III. - Organen.
HOOFDSTUK I. - Vertegenwoordiging van vennootschappen.
Art. 61-62
HOOFDSTUK II. - Regels van beraadslaging en sanctie.
Art. 63-64
TITEL IV. - De naam van een vennootschap.
Art. 65
TITEL V. - Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten.
HOOFDSTUK I. - Vorm van de oprichtingsakte.
Art. 66
HOOFDSTUK II. - Openbaarmakingsformaliteiten.
Afdeling I. - Belgische vennootschappen.
Onderafdeling I. - Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting.
Art. 67-73
Onderafdeling II. - Andere openbaarmakingsformaliteiten.
Art. 74-75
Onderafdeling III. - Tegenwerpelijkheid.
Art. 76-77
Onderafdeling IV. - Enige in de stukken op te nemen vermeldingen.
Art. 78-80
Afdeling II. - Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in BelgiŰ.
Onderafdeling I. - Openbaarmakingsformaliteiten bij opening van een bijkantoor.
Art. 81-82
Onderafdeling II. - Andere openbaarmakingsformaliteiten.
Art. 83
Onderafdeling III. - Wijze van openbaarmaking.
Art. 84-85
Onderafdeling IV. - Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen.
Art. 86-87
Afdeling III. - Buitenlandse vennootschappen die in BelgiŰ een openbaar beroep op het spaarwezen doen;.
maar er geen bijkantoor hebben.
Art. 88-89
HOOFDSTUK III. - Strafbepalingen.
Art. 90-91
TITEL VI. - De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.
HOOFDSTUK I. - Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen.
Afdeling I. - De jaarrekening.
Art. 92-93
Afdeling II. - Het jaarverslag.
Art. 94-96
Afdeling III. - Openbaarmakingsverplichtingen.
Onderafdeling I. - Belgische vennootschappen.
Art. 97-106
Onderafdeling II. - Buitenlandse vennootschappen.
Art. 107
HOOFDSTUK II. - Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen.
Afdeling I. - Toepassingsgebied.
Art. 108
Afdeling II. - Algemeen : de consolidatieverplichting.
Art. 109-115
Afdeling III. - Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening.
Art. 116-118
Afdeling IV. - Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.
Art. 119
Afdeling V. - Openbaarmakingsverplichtingen.
Art. 120-121
HOOFDSTUK III. - Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen.
Art. 122-125
HOOFDSTUK IV. - Strafbepalingen.
Art. 126-129
TITEL VII. - De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen inzake controle.
Afdeling I. - Benoeming.
Art. 130-133
Afdeling II. - Bezoldiging.
Art. 134
Afdeling III. - Ontslag.
Art. 135-136
Afdeling IV. - Bevoegdheden.
Art. 137-139
Afdeling V. - Aansprakelijkheid.
Art. 140
HOOFDSTUK II. - Controle op de jaarrekening.
Art. 141-144
HOOFDSTUK III. - Controle op de geconsolideerde jaarrekening.
Afdeling I. - Algemene regeling.
Art. 145-148
Afdeling II. - Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening.
Art. 149-150
HOOFDSTUK IV. - Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.
Afdeling I. - Aard van de controle.
Art. 151-154
Afdeling II. - Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld.
Art. 155-160
Afdeling III. - Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld.
Art. 161-163
Afdeling IV. - Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen.
waar een ondernemingsraad werd opgericht
Art. 164
HOOFDSTUK V. - Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten.
Art. 165-167
HOOFDSTUK VI. - Deskundigen.
Art. 168-169
HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen.
Art. 170-171
TITEL VIII. - Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering
HOOFDSTUK I. - Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten
Art. 172-177
HOOFDSTUK II. - Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering.
Art. 178-180
TITEL IX. - Ontbinding en vereffening.
HOOFDSTUK I. - Voorstel tot ontbinding.
Art. 181
HOOFDSTUK II. - De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen.
Art. 182
HOOFDSTUK III. - De vereffening.
Art. 183-195
HOOFDSTUK IV. - Strafbepaling.
Art. 196
TITEL X. - Rechtsvorderingen en verjaring.
Art. 197-200
BOEK V. - De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap.
TITEL I. - Definities.
Art. 201-202
TITEL II. - Aansprakelijkheid.
Art. 203-208
TITEL III. - De overdracht van deelneming.
Art. 209
BOEK VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
TITEL I. - Aard en kwalificatie.
Art. 210-213
TITEL II. - Oprichting.
HOOFDSTUK I. - Bedrag van het kapitaal.
Art. 214
HOOFDSTUK II. - Plaatsing van het kapitaal.
Afdeling I. - Volledige plaatsing.
Art. 216-217
Afdeling II. - Inbreng in natura.
Art. 218-219
Afdeling III. - Quasi-inbreng.
Art. 220-222
HOOFDSTUK III. - Storting van het kapitaal.
Art. 223-224
HOOFDSTUK IV. - Oprichtingsformaliteiten.
Art. 225-226
HOOFDSTUK V. - Nietigheid.
Art. 227-228
HOomen omtrent de naam en het doel van de vennootschap, de inbreng, het bedrag van het geplaatste kapitaal;
3░ wanneer het doel van de vennootschap ongeoorloofd is of strijdig met de openbare orde;
4░ wanneer geen geldig verbonden oprichters bestaan.
Art. 228
HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid.
Art. 229-231
TITEL III. - Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 232-237
HOOFDSTUK II. - Aandelen.
Afdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 238-239
Afdeling II. - Aandelen zonder stemrecht.
Art. 240-241
HOOFDSTUK III. - Certificaten.
Art. 242
HOOFDSTUK IV. - Obligaties.
Art. 243-248
HOOFDSTUK V. - Overdracht en overgang van effecten.
Afdeling I. - Overdracht en overgang van aandelen : algemeen.
Art. 249-250
Afdeling II. - Overdracht van aandelen onder levenden.
Art. 251
Afdeling III. - Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden.
Art. 252
Afdeling IV. - Overdracht van obligaties.
Art. 253-254
TITEL IV. - Organen.
HOOFDSTUK I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging.
Afdeling I. - Statuut van de zaakvoerders.
Art. 255-256
Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze.
Art. 257-261
Afdeling III. - Aansprakelijkheid.
Art. 262-265
HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van vennoten.
Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling I. - Bevoegdheden.
Art. 266-267
Onderafdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 268-269
Onderafdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 270-272
Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.
Art. 273-279
Onderafdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 280-281
Afdeling II. - Gewone algemene vergadering.
Art. 282-285
Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen.
Art. 286
Onderafdeling II. - Wijziging van het doel.
Art. 287
Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.
Art. 288
HOOFDSTUK III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Afdeling I. - Vennootschapsvordering.
Art. 289
Afdeling II. - Minderheidsvordering.
Art. 290-291
HOOFDSTUK IV. - Algemene vergadering van obligatiehouders.
Afdeling I. - Bevoegdheden.
Art. 292
Afdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 293-294
Afdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 295
Afdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.
Art. 296-299
Afdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 300-301
TITEL V. - Kapitaal.
HOOFDSTUK I. - Kapitaalverhoging.
Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 302-308
Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Onderafdeling I. - Voorkeurrecht.
Art. 309-310
Onderafdeling II. - Storting van de inbreng in geld.
Art. 311
Afdeling III. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.
Art. 312-313
Afdeling IV. - Aansprakelijkheid.
Art. 314-315
HOOFDSTUK II. - Kapitaalvermindering.
Art. 316-318
HOOFDSTUK III. - Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal.
Afdeling I. - Winstverdeling.
Onderafdeling I. - Vorming van een reservefonds.
Art. 319
Onderafdeling II. - Uitkeerbare winsten.
Art. 320
Afdeling II. - Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
Onderafdeling I. - Voorwaarden van verkrijging.
Art. 321-324
Onderafdeling II. - Statuut van de verkregen aandelen en certificaten.
Art. 325-327
Onderafdeling III. - Vermeldingen in de vennootschapsakten.
Art. 328
Onderafdeling IV. - Financiering van de verkrijging van eigen aandelen of certificaten door een derde.
Art. 329
Onderafdeling V. - Inpandneming van eigen aandelen of certificaten.
Art. 330
Onderafdeling VI. - Wederinkoop van eigen aandelen zonder stemrecht.
Art. 331
Afdeling III. - Verlies van het maatschappelijk kapitaal.
Art. 332-333
TITEL VI. - Geschillenregeling.
HOOFDSTUK I. - De uitsluiting.
Art. 334-339
HOOFDSTUK II. - De uittreding.
Art. 340-341
HOOFDSTUK III. - Bekendmaking.
Art. 342
TITEL VII. - Duur en ontbinding.
Art. 343-344
TITEL VIII. - Strafbepalingen.
Art. 345-349
BOEK VII. - De co÷peratieve vennootschap.
TITEL I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle co÷peratieve vennootschappen.
HOOFDSTUK I. - Aard en kwalificatie.
Art. 350-353
HOOFDSTUK II. - Oprichting.
Afdeling I. - Volledige plaatsing van het kapitaal.
Art. 354
Afdeling II. - Inhoud van de oprichtingsakte.
Art. 355
HOOFDSTUK III. - Effecten en hun overdracht en overgang.
Afdeling I. - Algemeen.
Art. 356-361
Afdeling II. - Overdracht en overgang van aandelen.
Art. 362-365
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal.
Afdeling I. - Wijzigingen in het vennotenbestand.
Art. 366-373
Afdeling II. - Uitkering van de waarde van de aandelen.
Art. 374-376
Afdeling III. - Wijzigingen in het gestorte kapitaal.
Art. 377
HOOFDSTUK V. - Organen en controle.
Afdeling I. - Bestuur.
Art. 378-380
Afdeling II. - Algemene vergadering van vennoten.
Art. 381-384
Afdeling III. - Controle.
Art. 385
HOOFDSTUK VI. - Duur en ontbinding.
Art. 386
HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen.
Art. 387-389
TITEL II. - Bepalingen eigen aan de co÷peratieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
HOOFDSTUK I. - Oprichting.
Afdeling I. - Het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal.
Art. 390-392
Afdeling II. - Plaatsing van het kapitaal.
Onderafdeling I. - Algemeen.
Art. 393
Onderafdeling II. - Inbreng in natura.
Art. 394-395
Onderafdeling III. - Quasi-inbreng.
Art. 396
Afdeling III. - Storting van het kapitaal.
Art. 397-400
Afdeling IV. - Oprichtingsformaliteiten.
Art. 401-402
Afdeling V. - Nietigheid.
Art. 403-404
Afdeling VI. - Aansprakelijkheid.
Art. 405-406
HOOFDSTUK II. - Organen.
Afdeling I. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Art. 407
Afdeling II. - Aansprakelijkheid.
Art. 408-409
Afdeling III. - Algemene vergadering van vennoten.
Onderafdeling I. - Informatie van de vennoten.
Art. 410
Onderafdeling II. - Verloop van de algemene vergadering.
Art. 411-412
Onderafdeling III. - Wijziging van het doel.
Art. 413
Onderafdeling IV. - Uitstel van de algemene vergadering.
Art. 414
Afdeling IV. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Onderafdeling I. - Vennootschapsvordering.
Art. 415
Onderafdeling II. - Minderheidsvordering.
Art. 416-417
HOOFDSTUK III. - Kapitaal.
Afdeling I. - Kapitaalverhoging.
Art. 418-424
Afdeling II. - Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal.
Art. 425-426
Afdeling III. - Instandhouding van het kapitaal.
Onderafdeling I. - Uitkering van de waarde van de aandelen.
Art. 427
Onderafdeling II. - De winstverdeling.
Art. 428-429
Onderafdeling III. - De financiering van aankoop van eigen aandelen door derden.
Art. 430
Onderafdeling IV. - Verlies van het maatschappelijk kapitaal.
Art. 431-432
HOOFDSTUK IV. - Strafbepalingen.
Art. 433-434
TITEL III. - Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een co÷peratieve vennootschap.
Art. 435-436
BOEK VIII. - De naamloze vennootschap.
TITEL I. - Aard en kwalificatie.
Art. 437-438
TITEL II. - Oprichting.
HOOFDSTUK I. - Bedrag van het kapitaal.
Art. 439-440
HOOFDSTUK II. - Plaatsing van het kapitaal.
Afdeling I. - Volledige plaatsing.
Art. 441-442
Afdeling II. - Inbreng in natura.
Art. 443-444
Afdeling III. - Quasi-inbreng.
Art. 445-447
HOOFDSTUK III. - Storting van het kapitaal.
Art. 448-449
HOOFDSTUK IV. - Oprichtingsformaliteiten.
Afdeling I. - Wijze van oprichting.
Art. 450-452
Afdeling II. - Vermeldingen in de oprichtingsakte.
Art. 453
HOOFDSTUK V. - Nietigheid.
Art. 454-455
HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid.
Art. 456-459
TITEL III. - Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 460-461
HOOFDSTUK II. - De vorm van effecten.
Afdeling I. - Effecten op naam.
Art. 462-465
Afdeling II. - Effecten aan toonder.
Art. 466-467
Afdeling III. - Gedematerialiseerde effecten.
Art. 468-475
HOOFDSTUK III. - CategorieŰn van effecten.
Afdeling I. - Aandelen.
Onderafdeling I. - Algemeen.
Art. 476-479
Onderafdeling II. - Aandelen zonder stemrecht.
Art. 480-482
Afdeling II. - Winstbewijzen.
Art. 483-484
Afdeling III. - Obligaties.
Art. 485-486
Onderafdeling I. - Ontbindende voorwaarde.
Art. 487
Onderafdeling II. - Obligaties met premie.
Art. 488
Onderafdeling III. - Converteerbare obligaties.
Art. 489-492
Onderafdeling IV. - Hypothecaire obligaties.
Art. 493-495
Afdeling IV. - Warrants.
Art. 496-502
Afdeling V. - Certificaten.
Art. 503
HOOFDSTUK IV. - Overdracht en overgang van effecten.
Afdeling I. - Algemeen.
Art. 504-505
Afdeling II. - Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.
Art. 506-509
Afdeling III. - Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.
Art. 510-512
Afdeling IV. - Gedwongen verkoop van effecten.
Art. 513
Afdeling V. - Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
Art. 514-516
TITEL IV. - Organen.
HOOFDSTUK I. - Bestuur en dagelijks bestuur.
Afdeling I. - Raad van bestuur.
Onderafdeling I. - Statuut van de bestuurders.
Art. 517-520
Onderafdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze.
Art. 521-524
Afdeling Ibis. - Het DirectiecomitÚ. <Ingevoegd bij W 2002-08-02/41, art. 32; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
Art. 524bis, 524ter
Afdeling II. - Dagelijks bestuur.
Art. 525
Afdeling III. - Overschrijding van het doel.
Art. 526
Afdeling IV. - Aansprakelijkheid.
Art. 527-530
HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van aandeelhouders.
Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling I. - Bevoegdheden.
Art. 531
Onderafdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 532-535
Onderafdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 536-538
Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.
Art. 539-546
Onderafdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 547-551
Afdeling II. - Gewone algemene vergadering.
Art. 552-555
Afdeling III. - Bijzondere algemene vergadering.
Art. 556-557
Afdeling IV. - Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen.
Art. 558
Onderafdeling II. - Wijziging van het doel.
Art. 559
Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.
Art. 560
HOOFDSTUK III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Afdeling I. - Vennootschapsvordering.
Art. 561
Afdeling II. - Minderheidsvordering.
Art. 562-567
HOOFDSTUK IV. - Algemene vergadering van obligatiehouders.
Afdeling I. - Bevoegdheden.
Art. 568
Afdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 569-570
Afdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 571
Afdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.
Art. 572-576
Afdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 577-580
TITEL V. - Kapitaal.
HOOFDSTUK I. - Kapitaalverhoging.
Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 581-591
Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Onderafdeling I. - Voorkeurrecht.
Art. 592-594
Onderafdeling II. - Beperking van het voorkeurrecht.
Art. 595-599
Onderafdeling III. - Storting van de inbreng in geld.
Art. 600
Afdeling III. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.
Art. 601-602
Afdeling IV. - Het toegestane kapitaal.
Onderafdeling I. - Beginselen.
Art. 603-604
Onderafdeling II. - Beperkingen.
Art. 605-607
Onderafdeling III. - Vermeldingen in het jaarverslag.
Art. 608
Afdeling V. - Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel.
Art. 609
Afdeling VI. - Aansprakelijkheid.
Art. 610-611
HOOFDSTUK II. - Kapitaalvermindering.
Art. 612-614
HOOFDSTUK III. - Aflossing van het kapitaal.
Art. 615
HOOFDSTUK IV. - Instandhouding van het kapitaal.
Afdeling I. - Winstverdeling.
Onderafdeling I. - Vorming van een reservefonds.
Art. 616
Onderafdeling II. - Uitkeerbare winsten.
Art. 617
Onderafdeling III. - Interimdividenden.
Art. 618
Onderafdeling IV. - Sanctie.
Art. 619
Afdeling II. - Verkrijging van eigen effecten.
Onderafdeling I. - Verkrijging van eigen effecten door de naamloze vennootschap zelf.
Art. 620-626
Onderafdeling II. - Aankoop van effecten van een naamloze vennootschap door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap.
Art. 627-628
Onderafdeling III. - Financiering door een naamloze vennootschap van de verkrijging van haar effecten door een derde.
Art. 629
Onderafdeling IV. - Inpandneming van eigen effecten.
Art. 630
Afdeling III. - Kruisparticipaties.
Art. 631-632
Afdeling IV. - Verlies van maatschappelijk kapitaal.
Art. 633-634
TITEL VI. - Geschillenregeling.
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.
Art. 635
HOOFDSTUK II. - De uitsluiting.
Art. 636-641
HOOFDSTUK III. - De uittreding.
Art. 642-643
HOOFDSTUK IV. - Bekendmaking.
Art. 644
TITEL VII. - Duur en ontbinding.
Art. 645-646
TITEL VIII. - Strafbepalingen.
Art. 647-653
BOEK IX. - De commanditaire vennootschappen op aandelen.
Art. 654-660
BOEK X. - Vennootschappen met een sociaal oogmerk.
HOOFDSTUK I. - Aard en kwalificatie.
Art. 661-664
HOOFDSTUK II. - Bijzondere regels inzake het kapitaal van een vennootschap met een sociaal oogmerk.
Art. 665-667
HOOFDSTUK III. - Omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
Art. 668-669
BOEK XI. - Herstructurering van vennootschappen.
TITEL I. - Inleidende bepalingen en definities.
HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling.
Art. 670
HOOFDSTUK II. - Definities.
Afdeling I. - Fusies.
Art. 671-672
Afdeling II. - Splitsingen.
Art. 673-675
Afdeling III. - Gelijkgestelde verrichtingen.
Art. 676-677
Afdeling IV. - Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
Art. 678-680
TITEL II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Afdeling I. - Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaardevennootschappen.
Art. 681
Afdeling II. - Rechtsgevolgen van fusie en splitsing.
Art. 682
Afdeling III. - Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing.
Art. 683
Afdeling IV. - Zekerheidstelling.
Art. 684
Afdeling V. - Aansprakelijkheid.
Art. 685-687
Afdeling VI. - Nietigheid van de fusie of splitsing.
Art. 688-692
HOOFDSTUK II. - Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen.
Afdeling I. - Procedure bij fusie door overneming.
Art. 693-704
Afdeling II. - Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap.
Art. 705-718
Afdeling III. - Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.
Art. 719-727
HOOFDSTUK III. - Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen.
Afdeling I. - Procedure bij splitsing door overneming.
Art. 728-741
Afdeling II. - Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen.
Art. 742-757
Afdeling III. - Procedure bij gemengde splitsing.
Art. 758
TITEL III. - Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
Art. 759
HOOFDSTUK I. - Procedure.
Art. 760-762
HOOFDSTUK II. - Rechtsgevolgen.
Art. 763-764
HOOFDSTUK III. - Tegenwerpelijkheid.
Art. 765
HOOFDSTUK IV. - Zekerheidstelling.
Art. 766
HOOFDSTUK V. - Aansprakelijkheid.
Art. 767
HOOFDSTUK VI. - Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon.
Art. 768
HOOFDSTUK VII. - Sanctieregeling.
Art. 769
TITEL IV. - Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
Art. 770
TITEL V. - Uitzonderingsbepalingen.
Art. 771-772
TITEL VI. - Strafbepalingen.
Art. 773
BOEK XII. - Omzetting van vennootschappen.
TITEL I. - Inleidende bepalingen.
Art. 774-775
TITEL II. - Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan.
Art. 776-780
TITEL III. - Besluit tot omzetting.
Art. 781-784
TITEL IV. - Aansprakelijkheid bij omzetting.
Art. 785-786
TITEL V. - Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma.
Art. 787
TITEL VI. - Strafbepalingen.
Art. 788
BOEK XIII. - De landbouwvennootschap.
TITEL I. - Aard en kwalificatie.
Art. 789-793
TITEL II. - Oprichting en samenstelling van het kapitaal.
Art. 794-800
TITEL III. - Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK I. - Aandelen.
Art. 801-803
HOOFDSTUK II. - Overdracht en overgang van aandelen.
Art. 804-807
TITEL IV. - Organen en controle.
HOOFDSTUK I. - Bestuur en vertegenwoordiging.
Art. 808-819
HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van vennoten.
Art. 820-826
HOOFDSTUK III. - Controle.
Art. 827-829
TITEL V. - De winstverdeling.
Art. 830-831
TITEL VI. - Ontbinding.
Art. 832-836
TITEL VII. - Bepalingen van verschillende aard.
Art. 837-838
BOEK XIV. - Het economisch samenwerkingsverband.
TITEL I. - Aard en kwalificatie.
Art. 839-843
TITEL II. - Oprichting.
Art. 844-846
TITEL III. - Uittreding en uitsluiting.
Art. 847-853
TITEL IV. - Bestuur en vertegenwoordiging.
HOOFDSTUK I. - De zaakvoerders.
Art. 854-860
HOOFDSTUK II. - De vergadering van de leden.
Art. 861-866
TITEL V. - Ontbinding.
Art. 867-868
TITEL VI. - Bijzondere verbods- en gebodsbepalingen.
Art. 869-871
TITEL VII. - Strafbepalingen.
Art. 872-873
BOEK XV. - Diverse bepalingen en overgangsbepalingen.
TITEL I. - Diverse bepalingen.
Art. 874-876
TITEL II. - Overgangsbepalingen.
Art. 877-879
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

rechtinbelgie@2747.com