Wetboek van Vennootschappen :
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :
Titel IV. - Organen: Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging

Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze

Art. 258. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Commentaar

Zoals bevoegdheidsbeperkingen van de machten van de zaakvoerder in principe nooit aan derden tegenstelbaar kunnen zijn, omwille van de orgaantheorie zoals te vinden in artikel 257, zal een doeloverschrijding door de zaakvoerder van de BVBA in principe ook geen aanleiding geven tot de niet tegenstelbaarheid van de handeling aan de vennootschap.

Dit betekent dat een BVBA in principe gebonden is als haar maatschappelijk doel werd overschreden door de zaakvoerder bij het stellen van een handeling.

Maar artikel 258 voorziet een bescherming van derden te goeder trouw die niet moesten weten dat het doel van de vennootschap werd overschreden. Deze bescherming bestaat niet voor overtreding van zuivere bevoegdheidsbeperkingen van de zaakvoerder.