Belgische Wetboek van vennootschappen :  Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Titel I. - Inleidende bepalingen.

Art. 774 anno 2007:

Dit boek is van toepassing op alle rechtspersonen die door dit wetboek worden geregeld, behalve de landbouwvennootschappen en de economische samenwerkingsverbanden (, onverminderd de specifieke bepalingen van toepassing op de SE). <KB 2004-09-01/30, art. 30, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>
  De bepalingen van dit boek zijn eveneens van toepassing op de omzetting van andere rechtspersonen dan vennootschappen in een van de rechtsvormen van handelsvennootschappen genoemd in artikel 2, § 2, van dit wetboek, voor zover de bijzondere wetten betreffende deze rechtspersonen zulks bepalen en met naleving van de bijzondere bepalingen van diezelfde bijzondere wetten.

Art. 775. anno 2007:
Wanneer een vennootschap, opgericht in een van de rechtsvormen genoemd in artikel 2, § 2, een andere van die rechtsvormen aanneemt, blijft haar rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm.