Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Titel III. - Besluit tot omzetting

.... Art. 783. De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.
  In die akte wordt de conclusie overgenomen van het verslag van de commissaris, revisor of externe accountant.

  De akte van omzetting en de statuten worden tegelijk bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden bij uittreksel bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 69, 71 en 72.

  Van authentieke of onderhandse volmachten, alsook van het verslag van de commissaris, revisor of externe accountant, wordt het origineel dan wel een expeditie neergelegd tegelijk met de akte waarop zij betrekking hebben.

  De omzetting kan aan derden worden tegengeworpen volgens de bepalingen van artikel 76.