Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel IV. - Organen. Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten.

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Art. 268 § 1. Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

§ 2. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 mogen van die besluiten kennis nemen.

Art. 269 Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens dit wetboek ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Ter vergelijking: art. 533 inzake nv.

art 268 § 1 genummerd bij art. 15 W. 2 augustus 2002 (B.S., 22 augustus 2002 (tweede uitg.)) en gewijzigd bij art. 509 W. 27 december 2004 (B.S., 31 december 2004 (tweede uitg.)).

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht