Wetboek Van Vennootschappen - Boek VIII : De naamloze vennootschap :

Titel IV: Organen - Hoofdstuk I. - Bestuur en dagelijks bestuur :

Afdeling IV. Aansprakelijkheid

Art. 527 - art. 528 - art. 529 - art. 530

Art. 528. De bestuurders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.
  (Het eerste lid is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité.) <W 2002-08-02/41, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  (Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van de aansprakelijkheid bepaald in het eerste en het tweede lid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.) <W 2002-08-02/41, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>