Het dagelijks bestuur van vennootschappen

De aandeelhouders of vennoten zullen de vennootschap niet zelf besturen. Daartoe zal in de vennootschapsovereenkomst (de statuten) een regeling voorzien worden.

 

(NV) Het dagelijks bestuur van de naamloze vennootschap

Omdat de raad van bestuur niet over ieder kleinste detail kan vergaderen en besluiten, werd in de wet voorzien dat het toegelaten is om in de statuten het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een of meer personen (art 525 W.Venn.)(2006)

Dit orgaan van dagelijks bestuur zal dus zelf alleen de nodige beslissingen kunnen nemen aangaande het dagelijks bestuur van de NV, zonder dat de raad van bestuur hoeft te vergaderen.

Ook de vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande dit dagelijks bestuur kan gedaan worden door dit orgaan van dagelijks bestuur, zonder dat de raad van bestuur of (zijn afgevaardigde-bestuurder) eraan tepas komt.

Managers van de vennootschap, directeurs of eender wie kan belast worden met dit dagelijks bestuur. Het is dus niet vereist dat men bestuurder van de NV is, om het dagelijks bestuur te kunnen waarnemen. De mogelijkeid om een orgaan van dagelijks bestuur in te stellen moet wel voorzien zijn in de statuten van de NV. Men kan in de statuten afspraken maken over wie zal kunnen gelast worden met het dagelijks bestuur.

De aanstelling van de persoon gelast met het dagelijk bestuur moet uiteraard bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad. Door deze bekendmaking is de vennootschap geboden door de rechtshandelingen gesteld door dit orgaan van dagelijks bestuur wat dat dagelijks bestuur betreft.

Modellen van statuten anno 2005.

(BVBA) Het dagelijks bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hier is niets voorzien. Er wordt aangenomen dat het niet mogelijk is een orgaan van dagelijks bestuur in te stellen.

 

2747.com / law / company / daily management

contact

Het bestuur van vennootschappen Vennootschapsrecht

 

Om de benoemingen eenvoudig te houden kan men eventueel ook dit orgaan van dagelijk bestuur de benaming "afgevaardigd bestuurder" geven. In kleine ondernemingen is de hoofdaandeelhouder vaak bestuurder, wenst hij de raad van bestuur alleen te kunnen vertegenwoordigen en wenst hij ook het dagelijks bestuur van de NV waar te nemen. In de statuten kan men dan voorzien dat de "afgevaardigd bestuurder" dit allemaal kan, en de algemene vergadering benoemt de hoofdaandeelhouder dan tot "afgevaardigd bestuurder" en hij publiceert zijn benoeming dan in het Staatsblad. Zolang volgens de statuten alleen bestuurders tot het dagelijk bestuur van de vennootschap kunnen benoemd worden en het niet stoort dat deze ook alleen de raad van bestuur kunnen vertegenwoordigen, is dit dubbel gebruik van de benaming "afgevaardigd bestuurder" niet problematisch.

 

Artikel negentien : alle akten die de vennootschap verbinden worden geldig getekend door : één bestuurder, behoudens bijzondere lastgevingen.
    De bestuurders die in naam van de vennootschap tekenen, moeten het bewijs niet leveren van een bijzondere machtiging, noch tegenover de hypotheekbewaarder, noch tegenover derden, behoudens inzake handelingen waarvoor het akkoord van de algemene vergadering vereist is.
    De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd zowel als verweerder als in hoedanigheid van aanlegger door één bestuurder.