Het dagelijks bestuur van de NV

Modellen van statuten anno 2005

Model

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.
Dagelijks bestuur omvat onder meer het stellen van alle dagen die van dag tot dag nodig zijn om de normale gang van zaken van de vennootschap te garanderen, het opmaken van offertes en het aangaan van reguliere opdrachten ten aanzien van klanten, het behandelen van de post en het aannemen van aangetekende zendingen.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen aan elke lasthebber bijzondere bevoegdheid delegeren. Zij bepalen de bevoegdheden en de vergoedingen die als algemene onkosten worden aangerekend van de personen aan wie delegatie wordt verleend.
Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd-bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden:
- door de handtekening van 1 gedelegeerd-bestuurder voor wat betreft het dagelijks bestuur
-  voor alle rechtshandelingen door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur, gezamenlijk handelend, of indien beide voornoemde hoedanigheden in één persoon zijn verenigd, alleen handelend, die in geen geval ten overstaan van derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur zullen of zal moeten doen blijken.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

 

2747.com / law / company / daily management

contact

 

Model

Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennoostchap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het individueel optreden van één bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

 

Model

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur toevertrouwd worden aan één of meer gedelegeerd-bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hij is gelast met de uitvoering van de beslissingen van de raad.

 

Model

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid, onverminderd het hierna vermelde.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigd bestuurder heeft alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Model

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meerdere bestuurders die de naam dragen van afgevaardigde-bestuurder, gekozen in of buiten zijn midden. Hij zal hun machten bepalen en de emolumenten verbonden aan hun funktie vaststellen. Hij zal deze mandatarissen mogen herroepen.

 

Model

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen die geen aandeelhouder zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoedgheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

 

2747.com / law / company / daily management

contact

Het bestuur van vennootschappen Vennootschapsrecht