Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel III. - Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak

Art. 759. De door een vennootschap verrichte inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak is onderworpen aan de bepalingen van deze titel.

De betrokken vennootschappen kunnen evenwel besluiten de inbreng van een bedrijfstak niet te onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767; daarvan wordt melding gemaakt in de akte van inbreng. In dat geval heeft de inbreng niet de gevolgen bedoeld in artikel 763.

Rechtsleer

2004 : inbreng en overdracht van bedrijfstak  en algemeenheid