Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen
Titel III. - Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak

Hoofdstuk III. - Tegenwerpelijkheid

Art. 765. De inbreng kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76.