Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel IV. - Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak

Art. 770. In geval van overdracht om niet of onder bezwarende titel van een algemeenheid of van een bedrijfstak, in de zin van de definities gegeven in de artikelen 678 tot 680, kunnen de partijen deze verrichting onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767, of aan de regeling omschreven in artikel 768.

Hiervan wordt uitdrukkelijk melding gemaakt in het voorstel van overdracht opgesteld overeenkomstig artikel 760, alsook in de akte van overdracht neergelegd overeenkomstig artikel 762. Dat voorstel en die akte worden in authentieke vorm opgemaakt.

In dat geval heeft de overdracht de gevolgen bedoeld in artikel 763.

Rechtsleer

2004 : inbreng en overdracht van bedrijfstak  en algemeenheid