Inbreng van bedrijfstak en algemeenheid

Rechtsgevolgen: overdracht van rechtswege

Artikel 763 W. Venn.
In principe is er sprake van een overdracht van rechtswege.

Toch moet dit principe voor enkele vermogensbestanddelen nader toegelicht worden:

Onroerende goederen
Om de overdracht tegenstelbaar te maken aan derden is overschrijving vereist op het hypotheekkantoor.
Inzake fusies en splitsingen heeft de wetgever (art. 683 W. Venn.) deze uitzondering uitdrukkelijk voorzien. Men past deze uitzondering best ook toe inzake inbreng van bedrijfstak en algemeenheid.