De bestuurder van een vennootschap

De bestuurders van een vennootschap vormen de raad van Bestuur.

In de nv is dit een orgaan van de vennootschap. Dit orgaan neemt alle beslissingen aangaande het bestuur van de vennootschap, uitgezonderd:

- de beslissingen waarvoor alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is;

- de beslissingen aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap die ook door de afgevaardigd bestuurder kunnen genomen worden;

Model van een verslag van de raad van bestuur

NV "XYZ" met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 50, HR Antwerpen 50.50, BTW 505.505.505.

De raad van bestuur van nv "XYZ" is bijeengekomen op 5 november 2003 om 16 uur op de zetel van de vennootschap.

 

Opgemaakt te Antwerpen

5 november 2002

(getekend)

De heer A

bestuurder

(getekend)

De heer B

bestuurder

(getekend)

De heer C

bestuurder

eenparig schriftelijk akkoord

Art. 521. De bestuurders vormen een college.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

aantal bestuurders

Art. 518. 1. Er moeten ten minste drie bestuurders zijn.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de oprichtingsakte van de vennootschap.
3. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.