De bestuurder

Benoeming van bestuurder en zaakvoerder

Voor de nv: om de 6 jaar, te publiceren de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. geneemd bestuurder.

Voor de bvba: benoeming voor onbepaalde duur is mogelijk. Tevens mogelijkheid om in de statuten benoemd te worden zodat er een meerderheid voor statutenwijziging nodig is om deze statutaire zaakvoerder af te zetten.

Belangenconflict

Telkens als een bestuurder een beslissing moet nemen waarbij hij een persoonlijk belang heeft, moet hiervan verslag worden gemaakt.

Onrechtmatig aanwenden van het vennootschapvermogen

Art. 492bis.  Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderdduizend frank worden gestraft de bestuurders, in feite of in rechte, van burgerlijke en handelsvennootschappen, alsook van verenigingen zonder winstoogmerk, die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten. De schuldigen kunnen daarenboven veroordeeld worden tot ontzetting van hun rechten overeenkomstig artikel 33. (art. 33 betreft de ontzetting uit politieke en burgerlijke rechten).