Gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen

WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN: Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Titel IX. - Ontbinding en vereffening.

Hoofdstuk I. - Voorstel tot ontbinding (2006)

Hoofdstuk II. - De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen.

Artikel 182 Belgisch Wetboek van Vennootschappen anno 2006:

§ 1. De rechtbank kan op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig de artikelen 98 en 100, tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt vooraleer uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak.

§ 2. De vordering tot ontbinding bedoeld in § 1 kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het derde boekjaar. Die vordering wordt ingesteld tegen de vennootschap. De ontbinding heeft gevolg vanaf de datum waarop zij is uitgesproken. De ontbinding kan evenwel aan derden slechts worden tegengeworpen vanaf de bekendmaking van de beslissing voorgeschreven door artikel 74, en onder de voorwaarden bepaald in artikel 67, behalve indien de vennootschap bewijst dat die derden er voordien van op de hoogte waren.

§ 3. De rechtbank kan hetzij de onmiddellijke afsluiting van de vereffening uitspreken, hetzij de vereffeningswijze bepalen en een of meer vereffenaars aanwijzen. Wanneer de vereffening is beëindigd, brengt de vereffenaar verslag uit aan de rechtbank en legt, in voorkomend geval, aan de rechtbank een overzicht voor van de waarden van de vennootschap en van het gebruik ervan. De rechtbank spreekt de afsluiting van de vereffening uit. § 4. De Koning bepaalt welke procedure gevolgd moet worden voor de consignatie van de activa die de vennootschap zouden toebehoren en wat er met die activa moet gebeuren ingeval nieuwe passiva aan het licht komen.

Hoofdstuk III. - De vereffening

Hoofdstuk IV. - Strafbepaling

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

In 1995 verscheen een boek van Erik De Bie en J. De Leenheer over Vereffening van vennootschappen na de wet van 13 april 1995.

In 1997 verscheen een boek van Bernard Tilleman over de ontbinding van vennootschappen.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht