Boek VII. - De Cooperatieve vennootschap :Titel I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen
....

Hoofdstuk VI. - Duur en ontbinding.

Art. 386. anno 2007: Tenzij bij de statuten anders is bepaald, gelden de volgende regels :
  ....
  3° .... Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. ....

Commentaar:

Het is mogelijk een cooperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid te ontbinden bij onderhandse akte.

Daartoe zal men een algemene veragdering houden en daarvan een onderhands verslag opstellen.

In de oproeping tot de algemene vergadering moet men aangeven dat de ontbinding van de vennootschap op de agenda staat.

De helft van de vennoten moet aanwezig zijn en men heeft een drie/vierde meerderheid nodig om tot de ontbinding te besluiten. Is dit niet het geval zal zal men een tweede vergadering dienen te houden.


Bronnen: Wetboek van vennootschappen
Boek VII. - De Cooperatieve vennootschap :Titel I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen: Afdeling II. - Algemene vergadering van vennoten: ....
Art. 382. Tenzij anders bepaald door de statuten, zijn alle vennoten stemgerechtigd in de algemene vergadering en geeft elk aandeel recht op één stem.

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van dit boek en behoudens andersluidende statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen met de meerderheden en volgens de regels die van toepassing zijn voor de naamloze vennootschappen.

Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
Titel V. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten : Hoofdstuk I. Vorm van de oprichtingsakte: Art. 66 : Vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen, coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, economische samenwerkingsverbanden en landbouwvennootschappen worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij een authentieke of een onderhandse akte, met inachtneming, in het laatste geval, van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek. Voor coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid behoeven slechts twee originelen te worden opgemaakt.
......  
Iedere overeengekomen wijziging van de oprichtingsakte moet, op straffe van nietigheid, geschieden in de vorm die voor die akte is vereist.

Boek VIII. - De naamloze vennootschap Titel IV. Organen: Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders:  Onderafdeling I. Wijziging van de statuten: algemeen
Art. 558
   Tenzij anders is bepaald, heeft de algemene vergadering het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.
   De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
   Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
   Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.