Wetboek van vennootschappen

Boek VI. - De De Cooperatieve vennootschap

Titel I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen.

Hoofdstuk VII. Duur en ontbinding

Art. 386 W. Venn. anno 2006:

Tenzij bij de statuten anders is bepaald, gelden de volgende regels:

1° de coöperatieve vennootschap is voor onbepaalde duur aangegaan;

2° is de duur bepaald, dan kan voor verlenging tot een bepaalde duur of voor onbepaalde tijd besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld;

3° de ontbinding van de coöperatieve vennootschap, aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur, kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De artikelen 39, 5°, en 43 zijn niet van toepassing op de ontbinding van de coöperatieve vennootschap.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht