Wetboek van Vennootschappen
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Titel VII. Duur en ontbinding

Artikel 343 anno 2008:

Tenzij bij de statuten anders is bepaald, zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur aangegaan.

Is de duur bepaald, dan kan voor verlenging tot een bepaalde duur of voor onbepaalde tijd besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De ontbinding van een vennootschap, aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur, kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De [artikelen 39, 5°, en 43] zijn niet van toepassing.

Wetsgeschiedenis artikel 343: Gewijzigd bij art. 2, 25° W. 23 januari 2001 (B.S., 6 februari 2001 (eerste uitg.)), met ingang van 6 februari 2001 (art. 7).
Commentaar


Artikel 344 anno 2008:

Bij ontstentenis van erfgerechtigden bij het overlijden van de enige vennoot, vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

In dat geval wijst de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan. De artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

Commentaar