Wetboek van Vennootschappen

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen.

Titel I. - Algemene bepalingen. Titel II. - Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar.

Titel III. - De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt.

Artikel 39 : De vennootschap eindigt :

Art. 40. De verlenging van een vennootschap die voor een bepaalde tijd is aangegaan, kan slechts bewezen worden door een geschrift, opgemaakt in dezelfde vorm als het contract van vennootschap.

Art. 41. Wanneer een van de vennoten beloofd heeft de eigendom van een zaak in gemeenschap te zullen brengen, heeft het tenietgaan van die zaak voordat zij is ingebracht, de ontbinding van de vennootschap ten aanzien van alle vennoten ten gevolge.

Eveneens wordt de vennootschap in alle gevallen ontbonden door het tenietgaan van de zaak, wanneer alleen het genot ervan in gemeenschap is gebracht, en de eigendom aan de vennoot verbleven is.

Maar de vennootschap wordt niet ontbonden door het tenietgaan van de zaak waarvan de eigendom reeds in de vennootschap is ingebracht.

Art. 42. Indien bedongen is dat de vennootschap in geval van overlijden van een van de vennoten zal voortduren met zijn erfgenaam, of alleen tussen de overlevende vennoten, moeten deze bepalingen worden nagekomen : in het tweede geval heeft de erfgenaam van de overledene enkel recht op de verdeling van de vennootschap, overeenkomstig de toestand waarin zij zich ten tijde van het overlijden bevond, en hij deelt in de latere rechten slechts voor zover die een noodzakelijk gevolg zijn van hetgeen verricht werd vóór de dood van de vennoot wiens erfgenaam hij is.

Art. 43. Ontbinding van de vennootschap door de wil van een van de partijen is alleen toepasselijk op de vennootschappen voor onbepaalde tijd aangegaan, en zij geschiedt door een opzegging aan alle vennoten, mits die opzegging te goeder trouw en niet ontijdig gedaan wordt.

Art. 44. De opzegging geschiedt niet te goeder trouw, wanneer de vennoot opzegt om zich persoonlijk de winst toe te eigenen die de vennoten zich hadden voorgenomen gemeenschappelijk te genieten.

Zij geschiedt ontijdig, wanneer de zaken niet meer in hun geheel zijn en het belang van de vennootschap vordert dat de ontbinding uitgesteld wordt.

Art. 45. De ontbinding van vennootschappen, voor een bepaalde tijd aangegaan, kan door een van de vennoten vóór de afloop van de overeengekomen tijd niet gevorderd worden, dan indien daartoe wettige redenen bestaan, zoals wanneer een andere vennoot zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer een aanhoudende kwaal hem ongeschikt maakt voor de zaken van de vennootschap, of in andere soortgelijke gevallen, waarvan de wettigheid en de ernst aan de beoordeling van de rechters worden overgelaten.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Ontbinding van Vennootschappen door Bernard Tilleman

In 1997 heeft professor Bernard Tilleman een boek uitgegeven over de ontbinding van vennootschappen.

Eenzijdige opzegging van de vennootschap

Deze mogelijkheid voorzien ik artikel 39, ten 5de en artikel 43 wordt uitdrukkeijk uitgesloten voor NV , BVBA en Cooperatieve Vennootschappen (art. 386).

In 1988 heeft Jan Ronse hier een artikel over geschreven.

Wetboek van Vennootschappen

In 1999 vonden de bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen een plaats in boek II van het Wetboek van Vennootschappen.

Voordien waren deze bepalingen te vinden in Boek III - Titel over Vennootschappen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht