Wetboek van Vennootschappen

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen

Titel I. - Algemene bepalingen. Titel II. - Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar.

Titel III. - De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt.

Art. 43. Ontbinding van de vennootschap door de wil van een van de partijen is alleen toepasselijk op de vennootschappen voor onbepaalde tijd aangegaan, en zij geschiedt door een opzegging aan alle vennoten, mits die opzegging te goeder trouw en niet ontijdig gedaan wordt.

Commentaar: Eenzijdige opzegging van de vennootschap

Deze mogelijkheid voorzien ik artikel 39, ten 5de en artikel 43 wordt uitdrukkeijk uitgesloten voor NV , BVBA en Cooperatieve Vennootschappen (art. 386).

In 1988 heeft Jan Ronse hier een artikel over geschreven.

Wetboek van Vennootschappen

In 1999 vonden de bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen een plaats in boek II van het Wetboek van Vennootschappen.

Voordien waren deze bepalingen te vinden in Boek III - Titel over Vennootschappen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Rechtsleer:
Ontbinding van Vennootschappen (door Bernard Tilleman): in 1997 heeft professor Bernard Tilleman een boek uitgegeven over de ontbinding van vennootschappen.