Vanaf de neerlegging op de griffie van de rechtbank van Koophandel bestaat de vennootschap.

A T T E S T

Ondergetekende, notaris .. (naam, voornaam), te Antwerpen (standplaats), bevestigt hierbij dat blijkens akte verleden door zijn ambt op ...(datum), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "...(naam)",  ... (adres), werd opgericht.

Vermelde akte oprichting werd tot publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Tot zaakvoerder voor onbepaalde duur werd benoemd :
de heer ....(naam, voornaam), (beroep), wonende te ...(adres), die verklaart te aanvaarden,

met macht om onder zijn handtekening alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is.

...(plaats), ...(daum).