In een aantal gevallen is een authentiek akte vereist (nv, bvba, cvba). Maar men kan ook vennootschappen oprichten bij onderhands geschrift.

Het model hieronder is slechts een structuur van wat er in de statuten allemaal kan vermeld worden bij de oprichting.

ONDERGETEKENDEN:

 

Stellen de statuten van de (Vereniging Zonder Winstoogmerk) vast die zij als volgt oprichten  :
    TITEL I. - AARD, BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR.
    Artikel ťťn : de vennootschap neemt de juridische vorm van (naamloze vennootschap) aan onder de naam .
    Artikel twee : de maatschappelijke zetel wordt gevestigd te
    De maatschappelijke zetel mag elders overgebracht worden in hetzelfde taalgebied krachtens beslissing van de raad van bestuur bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
    De vennootschap mag in BelgiŽ of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
    Artikel drie : de vennootschap heeft tot doel :
   
    De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiŽle tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wanneer deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
    Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, zowel in BelgiŽ als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
    Artikel vier : de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, vanaf heden.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal; in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
    TITEL II. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN.
    Artikel vijf : het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt
    Artikel zes : het kapitaal is vertegenwoordigd door zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van van het kapitaal. De aandelen zijn aan toonder. Nochtans blijven de niet-volgestorte aandelen op naam tot ze volledig afbetaald zijn. Iedere houder van aandelen aan toonder kan op zijn kosten er de omzetting in aandelen op naam van vragen.
    Het kapitaal wordt onderschreven als volgt :
   
    De intekenaars verklaren en erkennen dat alle aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort zijn.
   
    Artikel zeven : zolang de aandelen niet volgestort zijn, kunnen zij, in afwijking van artikel vijfhonderd en vier (504) van het Wetboek der Vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
    De raad van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen. Het besluit wordt aan de aandeelhouders ter kennis gebracht bij aangetekende brief waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven. Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de aandeelhouder.
    De aandeelhouder heeft te allen tijde het recht het door hem toegezegde kapitaal dat nog niet gestort werd, meteen en voor het geheel af te betalen aan de vennootschap.
    De aandeelhouder die nalaat, binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten, is een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.
    De raad kan een maand nadat een tweede betalingsbericht per aangetekende brief is verzonden, en zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten op de niet-volgestorte aandelen en deze ter beurze laten verkopen.   
    De netto-provenu van de verkoopprijs zal worden aangewend tot aanzuivering van de schuld.
    Wat overblijft komt toe aan de in gebreke gebleven aandeelhouder, die het eventueel tekort zal moeten bijpassen.
    Het alles onverminderd de aanspraken van de vennootschap op vergoeding van de effectief geleden schade mocht deze groter zijn dan wat zij op voorschreven wijze ontvangt.
    Zolang de opgevraagde eisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan is de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
    Artikel acht : de maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts een eigenaar per titel. In geval van overdracht bij overlijden of anderszins, en telkens er meerderen aanspraak maken op het eigendom van eenzelfde titel zal de vennootschap het recht hebben de aan dit aandeel verbonden rechten te schorsen, totdat, ten hare opzichte, een enkel persoon als eigenaar van de titel is aangeduid. Hetzelfde geldt indien aandelen werden in pand gegeven, de eigenaar en de pandhoudende schuldeiser dienen zich te verstaan nopens het aanstellen van een enkele vertegenwoordiger. De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel zegels doen leggen op de boeken, goederen, koopwaren of waarden van de vennootschap, hierop beslag leggen, de verdeling of licitatie van het maatschappelijk vermogen vragen, noch zich op enige wijze met het bestaan van de vennootschap inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inventarissen, de jaarrekeningen, en de beslissingen van de algemene vergadering.
    Elke houder van eenheidsaandelen kan van de vennootschap de ruiling van zijn effecten verkrijgen tegen ťťn of meer collectieve effecten aan toonder die tien, honderd, vijfhonderd of duizend eenheidseffecten met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen, en dit naar zijn keuze.
    Elke houder van een collectief effect kan van de vennootschap de ruiling ervan verkrijgen tegen zoveel eenheidseffecten als dit effect vertegenwoordigt.
    Artikel negen : bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de houders van kapitaalaandelen en van bewijzen van deelgerechtigdheid, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
    Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.
    Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
    Het recht is binnen de perken van wat de statuten bepalen met betrekking tot overdraagbaarheid van aandelen, verhandelbaar gedurende de intekenperiode, waarvan de termijn bepaald wordt door de raad van bestuur, doch die tenminste vijftien dagen moet zijn te rekenen vanaf de dag van openstelling.
    Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de raad van bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de voorgestelde koers van de uitgifte verantwoord wordt. Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.
    Artikel tien : de vennootschap mag ten alle tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creŽren en uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur.
    TITEL III. - BESTUUR EN TOEZICHT.
    Artikel elf : De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders dienen geen aandeelhouder te zijn.
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
    De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
    Hun mandaat is op ieder ogenblik herroepbaar.
    Onverminderd de toekenning van tantiŤmes kan de algemene vergadering aan de bestuurders een vaste of niet vaste bezoldiging toekennen die aangerekend mag worden op de algemene kosten.
    De algemene vergadering kan ook beslissen dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.
    Artikel twaalf : indien tengevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden, een of meer plaatsen van bestuurder vacant zijn, zullen de overblijvende bestuurders, samen met de commissarissen, indien deze laatsten benoemd werden, verenigd in raad, het recht hebben voorlopig een bestuurder te benoemen ter vervanging van de overledene of ontslagnemende.
    In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de beslissende verkiezing bij haar eerste samenkomst.
    De in voornoemde voorwaarde aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de tijd nodig om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te voleindigen.
    Artikel dertien : de raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Mocht deze belet zijn, wordt een bestuurder aangeduid om hem te vervangen.
    Artikel veertien : de raad komt bijeen op uitnodiging van zijn voorzitter, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
    De bijeenroepingen vermelden de agenda en geschieden per brief minstens drie dagen voor de vergadering, behalve in spoedgevallen.
    De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
    Artikel vijftien : de raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
    Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van brief, telegram, telefax of telexbericht aan een van zijn collega's van de raad volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever is in dit geval verondersteld aanwezig te zijn. Nochtans mag geen enkel bestuurder meer dan ťťn van zijn collega's vertegenwoordigen. Iedere bestuurder mag tevens per brief, per telegram, telefax of telexbericht zijn oordeel kenbaar maken en zijn stem uitbrengen.
    De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend. Een beslissing ondertekend door alle in funktie zijnde bestuurders zal dezelfde waarde hebben alsof zij getroffen werd in de raad van bestuur.
    In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.
    Artikel zestien : de beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal, ondertekend door ten minste de meerderheid der aanwezige leden. Die processen-verbaal worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Afschriften of uittreksels ervan in rechte of elders voor te brengen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door een afgevaardigd-bestuurder.
    Artikel zeventien : de raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van beheer, van bestuur en van beschikking te stellen welke de vennootschap aanbelangen.
    Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten is voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
    Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die luidens de bepalingen van artikel drie binnen de perken vallen van het maatschappelijk doel, evenals alle inbrengen, afstanden, inschrijvingen, ontleningen of financiŽle tussenkomsten in verband met gezegde verrichtingen.
    Hij kan daarenboven alle sommen en waarden ontvangen, alle roerende of onroerende goederen verwerven, vervreemden, met hypotheek belasten, ruilen, uitbaten, huren en verhuren, alle concessies van welke aard ook verwerven, verpachten, uitbaten of afstaan, alle leningen aangaan door middel van kredietopeningen of op een andere wijze, met of zonder hypotheek en eveneens onder de vorm van uitgifte van obligaties of kasbons, alle leningen toestaan of aangaan; alle panden, inpandgevingen en hypotheken, met of zonder beding van uitvoerend beslag toestaan of aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende vorderingen, handlichting verlenen met of zonder betaling, van alle bevoorrechte inschrijvingen, inbeslagnamen, verzet of andere beletsels, en de hypotheekbewaarder ontslaan van ambtshalve inschrijving te nemen; in rechte optreden, onderhandelen, compromissen aangaan, dadingen treffen, goedkeuringen verlenen, het gebruik van de reserve- of voorzieningsfondsen regelen, verzaken aan alle verjaringen.
    Bovenstaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
    Artikel achttien : de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meerdere bestuurders die de naam dragen van afgevaardigde-bestuurder, gekozen in of buiten zijn midden. Hij zal hun machten bepalen en de emolumenten verbonden aan hun funktie vaststellen. Hij zal deze mandatarissen mogen herroepen.
    Artikel negentien : alle akten die de vennootschap verbinden worden geldig getekend door : behoudens bijzondere lastgevingen.
    De bestuurders die in naam van de vennootschap tekenen, moeten het bewijs niet leveren van een bijzondere machtiging, noch tegenover de hypotheekbewaarder, noch tegenover derden, behoudens inzake handelingen waarvoor het akkoord van de algemene vergadering vereist is.
    De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd zowel als verweerder als in hoedanigheid van aanlegger door :
    Artikel twintig : de verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van elke vennoot, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften der vennootschap.
    De algemene vergadering der vennoten mag een of meerdere commissarissen benoemen en de duurtijd van hun ambt bepalen, zij moet minstens een commissaris benoemen indien dit vereist is overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING.
    Artikel eenentwintig : de algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.
    Zij heeft de meest uitgebreide machten om alle daden die de vennootschap aanbelangen te stellen of te bekrachtigen. Zij is samengesteld uit al de eigenaars van aandelen en bewijzen van deelgerechtigdheid.
    De aandeelhouders hebben het recht te stemmen, hetzij persoonlijk, hetzij door mandataris, met inachtname van de wettelijke en statutaire voorschriften.
    De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn bindend zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of tegenstemden.
    Artikel tweeŽntwintig : de jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden de op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, en voor de eerste maal in negentienhonderd
    Indien die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
    De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
    Artikel driŽentwintig : om op de jaarvergadering te worden toegelaten, moet iedere aandeelhouder, hetzij zijn effecten aan toonder, hetzij een certificaat van inschrijving en/of het ontvangstbewijs van de neerlegging van zijn aandelen, vijf werkdagen voor de datum vastgesteld voor de jaarvergadering neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
    Artikel vierentwintig : elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een gevolmachtigde vertegenwoordigd worden, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en/of de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
    Evenwel mogen de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is; voor de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.
    De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten vaststellen en eisen dat deze minstens vijf vrije dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hen aangeduide plaats.
    De medeŽigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
    De vennootschap zal bij inpandgegeven aandelen de bank aanwijzen waar de in pand ontvangen aandelen door de schuldeiser kunnen gedeponeerd worden vijf werkdagen voor de algemene vergadering.
    Artikel vijfentwintig : elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens belet, door de oudste aanwezige bestuurder.
    De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers.
    Artikel zesentwintig : elke algemene vergadering kan op staande voet door het bureau, samengesteld op de wijze zoals hierboven is bepaald, verdaagd worden tot drie weken nadien, zelfs indien over de balans niet moet worden beraadslaagd. Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen.
    Artikel zevenentwintig : elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem.
    Artikel achtentwintig : geen enkele vergadering kan beraadslagen over de punten die niet op de agenda voorkomen.
    Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan, wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het ondertekend is door aandeelhouders die samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de bijeenroepingen te worden ingelast.
    Onverminderd de wettelijke beschikkingen betreffende de wijzigingen aan de statuten en hetgeen hiervoren is bepaald, worden de beslissingen met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aandeel weze van het kapitaal dat vertegenwoordigd is.
    Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De geheime stemming heeft plaats indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vraagt.
    Artikel negenentwintig : de processen-verbaal van de algemene vergadering zijn ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen; de afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te brengen, zijn ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door een afgevaardigd bestuurder.
    TITEL V. - BOEKJAAR, WINSTVERDELING.
    Artikel dertig : het maatschappelijk jaar loopt . Het eerste maatschappelijk jaar eindigt op
    Op van elk jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de jaarrekening opgesteld.
    Artikel eenendertig : het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten en algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.
    Op deze netto-winst wordt er vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
    Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft; deze verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.
    Over de aanwending van het overschot van de netto-winst zal door de algemene vergadering beslist worden.
    Artikel tweeŽndertig : ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij gebrek aan zulkdanige benoeming, zal de vereffening worden gedaan door de raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van comitť tot vereffening.
    De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars. De vereffenaars zullen beschikken over de bevoegdheden voorzien bij artikel honderd zesentachtig(186) en volgende van het Wetboek der Vennootschappen.
    De algemene vergadering kan de bevoegdheid van de vereffenaars nader bepalen en omschrijven.
    Artikel drieŽndertig : na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
    Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
    Indien op alle aandelen, niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
    Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.
    De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.
    TITEL VI. - KEUZE VAN WOONPLAATS.
    Artikel vierendertig : voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar en andere mandataris die in het buitenland gevestigd is, keuze van woonplaats ten maatschappelijke zetel, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betalingen, hem geldig kunnen gedaan worden en betekend.
    TITEL VII. - BENOEMING BESTUURDERS EN AFGEVAARDIGD BESTUURDERS.
    I. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op en tot deze funktie worden benoemd:
   
    die ieder afzonderlijk hun mandaat verklaren te aanvaarden.
    Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
    II. 1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
    2. Wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder voor :
    De afgevaardigd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
    VERKLARING :
    De aandeelhouders verklaren dat de kosten, rechten en erelonen die ten laste van de vennootschap vallen uit hoofde van voormelde oprichting, ongeveer de som van frank bedragen.
    VOLMACHT :
    De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan om namens de vennootschap alle handelingen te stellen in verband met de inschrijving in het handelsregister en bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.