Model van een oprichtingsakte van een bvba anno 2003

O P R I C H T I N G - B.V.B.A.
"...."
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te
------------------------------------------------------------
S T A T U T E N
TEN JARE TWEEDUIZEND ZES.
Op tien augustus.
Voor ons, Meester ..., Notaris met standplaats te ....
ZIJN VERSCHENEN:
1. De heer ..., geboren op ... te ..., echtgescheiden, wonende te 2910 ....
2. De
Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van hun identiteitskaarten.
Welke verschijner ons, Notaris, verzocht heeft een authentieke akte op te stellen van de statuten van nagemelde vennootschap.
Artikel één: Er wordt bij onderhavige akte door de komparanten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de firmanaam "...".
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee: De zetel is gevestigd te ...
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
De in- en verkoop, zowel als kleinhandel alsook als groothandel van electrische apparatuur allerhand, werktuigen en gereedschappen allerhand, hifi-, tv-, computer-, telecom-municatie- en navigatieapparatuur allerhand, inrichting- en decoratiematerialen allerhand, kleding, stoffen en lederwa-ren, verlichting en electrotechnisch materiaal, voertuigen zowel voor partikulier- alsook voor professioneel gebruik en alle soorten brandstoffen.
Het uitvoeren van bouw- , sanitair-, electriciteits, timmer-, verwarmings-, afbraak- en restauratiewerkzaamheden, meer bepaald de installatie, de montage en de reparatie ervan.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs in-dien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende be-wijs.
Artikel vier: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de nederlegging op de griffie. Artikel vijf : Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (18.750 euro) en wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd vijfenzeventigste (1/1.875ste) van het kapitaal.
Artikel zes : Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen (1.875) aandelen werden als volgt onderschreven :
1. De heer
2. ..., titularis van duizend achthonderd vijfenzestig aandelen (1.865 aandelen).
Totaal : duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen (1.875 aandelen).
Voor de oprichting werd een bedrag van zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250 euro) gestort op een bijzondere bankrekening, nummer ... bij ... waarvan een bedrag van vijfendertig euro (35 euro) werd gestort door ... en een bedrag van zes duizend tweehonderd vijftien euro (6.215 euro) door ....
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op heden en zal aan deze akte gehecht blijven en geregistreerd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250 euro).
Artikel zeven : De aandelen zijn ondeelbaar. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtver-krijgenden moeten deze binnen de zes maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of als gemeen-schappelijk lasthebber zal optreden.
Het stemrecht van de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen zal door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden behoudens andersluidend akkoord. De blote eigenaar evenwel heeft het recht om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die de bestaansgronden van de vennootschap raakt.
Artikel acht : Er wordt op de maatschappelijke zetel een register van vennoten gehouden dat de juiste aanduiding van elke vennoot, van het aantal hem toebehorende aan-delen en van de gedane stortingen bevat.
Elke vennoot of elke derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.
Inschrijvingsbewijzen van dit register, getekend door een zaakvoerder en afgeleverd aan elke vennoot, kunnen niet verhandeld worden.
Artikel negen : De overdrachten der aandelen worden in het register der vennoten overgeschreven met hun da-tum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht on-der levenden; door een zaakvoerder en de genieter in geval van overdracht wegens overlijden.
De overdrachten gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf de datum hunner inschrijving in het register der vennoten.
Artikel tien : De aandelen van de vennoten mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder leven-den dan met toestemming van alle andere vennoten. De weigering van goedkeuring tot afstand van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.
De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Binnen de acht dagen na toezending van dit bericht moet de zaakvoerder aan de verschillende vennoten een aangetekende brief sturen waarin de voorgenomen overdracht wordt bekendgemaakt, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat de overdrager zinnens is af te staan, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel, en waarin aan iedere vennoot gevraagd wordt of hij de overdracht toelaat aan de voorgestelde overnemer.
Binnen de veertien dagen na toezending van dit bericht moeten de verschillende vennoten aan de zaakvoerder een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing la-ten kennen zonder nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop die beslissing berust. Bij gebreke dit antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te versturen, wordt de beslissing als bevestigend beschouwd.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen verhaal bij de rechtbank open.
Nochtans indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
Indien meerdere vennoten de aangeboden aandelen wensen te kopen, worden deze, behoudens andersluidend akkoord tussen belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoerder, in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik ten opzichte van het totaal der aandelen toebehorende aan de weigerende vennoten.
Bij weigering van goedkeuring zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
Artikel elf : Ingeval van overlijden van één der vennoten zullen zijn rechtverkrijgenden de goedkeuring van de overlevende vennoten voor de overdracht der aandelen moeten vragen. Nochtans is deze goedkeuring niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot.
Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de drie maanden na het overlijden de goedkeuring niet vragen, zal een zaakvoerder hen bij aangetekend schrijven kunnen sommeren binnen de veertien dagen stelling te nemen. Na die termijn zullen de overlevende vennoten het recht hebben, hetzij ze van ambtswege aan te nemen, hetzij ze te weigeren en de van de nalatenschap afhangende aandelen af te kopen of voor deze aandelen kopers naar eigen keuze te vinden.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel tien van de statuten. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. Zo de afkoop niet is geschied binnen de drie maanden zullen de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
Indien meerdere vennoten de aangeboden aandelen wensen te kopen wordt gehandeld overeenkomstig artikel tien. Artikel twaalf : De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers en rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel het leggen van zegels veroorzaken op de goederen of waarden van de vennootschap, noch inventaris aanzoeken.
Ze moeten zich voor het uitoefenen van hun rechten gedragen naar de belangen en de geschriften van de vennootschap, evenals naar de bepalingen van onderhavige akte.
Artikel dertien : De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen, of deze niet is ontbonden, wordt de enige ven-noot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Artikel veertien : Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving; de termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten zoals hiervoren uiteengezet, kan slechts worden ingeschreven door andere personen of rechtspersonen mits in-stemming van alle vennoten.
Artikel vijftien : De verrichtingen van de ven-nootschap staan onder toezicht van elke vennoot, die over alle bevoegdheid zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisselingen en alle geschriften der vennootschap.
De algemene vergadering der vennoten mag één of meerdere commissarissen benoemen en de duurtijd van hun ambt bepalen; zij moet minstens één commissaris benoemen indien dit vereist is overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel zestien : Iedere zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de algemene vergadering bijeenroepen telkens de maatschappelijke belangen het vereisen. De bijeenroeping wordt gedaan door ter post aangetekende brieven, gevende de agenda, gericht aan iedere vennoot minstens acht dagen voor de algemene vergadering. De bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer al de vennoten toestemmen zich te verenigen.
Een algemene vergadering der vennoten is vastgesteld van rechtswege ieder jaar op ... om .... uur; tenzij deze dag een feestdag is, alsdan zal de algemene vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.
Iedere algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op een plaats in België gelegen, aangeduid in de oproepingsbrieven.
Artikel zeventien : Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder op de zitting tegenwoordig. De voorzitter benoemt een secretaris.
De vergadering duidt één of twee stemopnemers aan te midden van haar leden. Iedere vennoot mag zijn stem zelf uitdrukken, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber mits deze laatste zelf vennoot is.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde perken. Welk ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de besluiten genomen bij eenvoudi-ge meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing der wetsbepalingen inzake de statuten en behoudens de gevallen voorzien in onderhavige akte. Bij staking der stemmen wordt het voorstel verworpen.
De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris te verlenen kwijting.
De verslagen van de algemene vergadering worden getekend door de leden van het bureau en door de vennoten die ze aangevraagd hebben. De afschriften en uittreksels worden getekend door de zaakvoerders en eventueel de commissarissen.
Artikel achttien : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.
Indien een rechtspersoon zaakvoerder is benoemd moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.
Artikel negentien : De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders vertegenwoordigen alleen de ven-nootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweer-der. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs in-dien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel twintig : Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op eenendertig december van elk jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de jaarrekening opgesteld.
Artikel éénentwintig : Er mogen aan de zaakvoerders vaste of evenredige beloningen, in de algemene onkosten af te boeken, toegekend worden, alsook tantièmes, te berekenen op de zuivere winst der vennootschap.
Deze vergoedingen worden bepaald door de vennoten verenigd in de algemene vergadering.
Artikel tweeëntwintig : Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap. Op deze netto-winst wordt er vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
Over de aanwending van het overschot van de netto-winst zal door de algemene vergadering beslist worden.
Artikel drieëntwintig : Ieder vennoot is gehouden ter uitvoering van deze standregelen huisvesting te kiezen in het land waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
Bij ingebrekestelling zal zijn domicilie van rechtswege bepaald worden op de zetel van de vennootschap waar alle betekeningen, aanmaningen en dagvaardingen geldig kunnen gedaan worden.
Artikel vierentwintig : Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.
a) Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-passelijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
b) Tot de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist. c) Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel twee honderd negenenveertig van het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel zeven omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de be-trokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamen-lijke gerechtigden.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.
De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel honderd zesentwintig van de vennootschappenwet. De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel zeven van de statuten.
d) Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverho-ging in geld is artikel veertien van deze statuten niet van toepassing.
e) Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
f) Ingeval de enige vennoot de enige zaakvoerder is en hij bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarreke-ning wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. g) Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel vijf-tien van deze statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
h) De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegd-heden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de ven-nootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergade-ring niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de eni-ge vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde for-maliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instem-ming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
i) Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel zeventien van de statuten.
Artikel vijfentwintig : kennisgevingen door de notaris.
De ondergetekende notaris heeft de oprichter voor-lezing gedaan van artikel twee honderd en twaalf van het wetboek van vennootschappen dat bepaalt dat hij slechts van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid de enige vennoot kan zijn en dat hij geacht wordt hoof-delijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere ande-re besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.
De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over de verplichting om een verslag op te stellen bij elke inbreng die niet in speciën wordt gedaan of voor elke verkrijging binnen een periode van twee jaar vanaf de oprichting van een goed dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder.
Artikel zesentwintig: Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering achthonderd euro (800 EUR).
SLOTBEPALINGEN - De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
b. te benoemen tot de functie als niet-statutair zaakvoerder:
De heer ...., wonende te ..., die verklaart te aanvaarden en beve-tigen dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur, doch iedere zaakvoerder is afzetbaar bij beslissing van de algemene vergadering genomen bij eenvoudi-ge meerderheid van stemmen.
d. Het mandaat van ..., voornoemd, is onbezoldigd.
OVERGANGSBEPALINGEN :
1. Het eerste maatschappelijk boekjaar sluit af op één-endertig december tweeduizend en zeven.
2. De eerste algemene vergadering zal plaats vinden in het jaar tweeduizend en acht.
WAARVAN AKTE.
Opgesteld en verleden te ..., datum als ten hoofde dezer gemeld.
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen getekend met ons, notaris.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht