De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder

De regel vervat in artikel 61, § 2. W. Venn.

Doelstelling is komaf maken met misbruik van de rechtspersoontechniek om de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders te beperken.

De vaste vertegenwoordiger is het enige orgaan dat een rechtspersoon-bestuurder hiertoe kan vertegenwoordigen.
Artikel 61 par. 2 W. Venn.

Notariele aandachtspunten

Kan de vaste vertegenwoordiger een rechtspersoon zijn? Neen, gezien de ratio legis van de Wet Corporate Govenance.

Kan de besturende vennootschap meerdere vaste vertegenwoordigers aanduiden voor een webbepaald bestuursmandaat? Neen

Notarieel vennootschapsrechtWetboek van Vennootschappen : Boek 4. - Titel III. - Organen

Hoofdstuk I - Vertegenwoordiging van vennootschappen

Artikel 61 W. Venn. anno 2007:
....

§ 2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

Rechtsleer - Examenvraag 2005

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder

Artikel 61 par. 2 W. Venn.

De doelstelling van de nieuwe regeling is de continuiteit van de vertegenwoordiging verzekeren in de bestuurde vennootschap. Hieruit wordt afgeleid dat de besturende vennootschap slechts 1 vaste vertegenwoordiger kan aanduiden. Anders zou de vaste vertegenwoordiger niet vast zijn.

Indien een vennootschap een bestuursmandaat heeft in verschillende vennootschappen, kan zij uiteraard wel voor ieder bestuursmandaat een verschillende vaste vertegenwoordiger aanduiden.

De ratio legis van de wet Corporate Goverance van 2002 laat niet toe dat de vaste vertegenwoordiger een rechtspersoon zou zijn, hoewel de wettekst zulks niet uitdrukkelijk uitsluit.

De vaste vertegenwoordiger is nieuw orgaan van de vennootschap die bestuurt. Dit orgaan beschikt over een exclusieve bevoegdheid om het bestuursmandaat uit te oefenen. Daaruit vlogt dat bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger (ziekte, buitenland, drukke agenda) de andere organen van de vennootschap die bestuurt het mandaat van de vaste vertegenwordiger niet kunnen overnemen.

Om de verhindering van de vaste vertegenwoordiger op te vangen kan men werken met een volmacht om een bepaalde verrichting uit te voeren. Een algemene volmacht is uiteraard uitgesloten.

Bij overtreding van de wettelijke regels inzake de vaste vertegenwoordiger, zijn deze wettelijke regels tegenstelbaar aan derden. Dit betekent dat de vennootschap die bestuurt en de vaste vertegenwoordiger niet gebonden zijn door de rechtshandelingen die gesteld zijn. Uiteraard zullen zij (en hun raadgevers) wel aansprakelijk zijn voor het overtreden van de wettelijke regels.