De vaste vertegenwoordiger anno 2002

Voor alle vennootschappen in het Wetboek van vennootschappen

De regeling van de vaste vertegenwoordiger werd ingevoegd bij art. 2 van de Wet 2 augustus 2002 (B.S., 22 augustus 2002 (tweede uitg.)) en kadert in de Corporate Governance.

November 2002 heeft de minister in een brief aan de KFBN zijn visie op het nieuwe artikel gegeven.

 

Wetboek van Vennootschappen anno 2006

Hoofdstuk I. Vertegenwoordiging van vennootschappen
Artikel 61 Belgisch Wetboek van Vennootschappen (W. Venn.) anno 2006:
§ 1. De vennootschappen handelen door hun organen waarvan de bevoegdheden worden vastgesteld door dit wetboek, het doel en de statuten. De leden van deze organen zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap.

§ 2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

Artikel 62 Belgisch Wetboek van Vennootschappen (W. Venn.) anno 2006:
In alle akten die een vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

 

2747.com / law / company / fixed representative / Belgie

contact

Vennootschapsrecht

Bestuur van vennootschappen

Burgerlijk recht

Notarieel recht