Wetboek van Vennootschappen

BOEK VII. - De co÷peratieve vennootschap

TITEL I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle co÷peratieve vennootschappen.

HOOFDSTUK I. - Aard en kwalificatie.

HOOFDSTUK II. - Oprichting.

Afdeling I. - Volledige plaatsing van het kapitaal.

Art. 354. De vennootschap mag niet, wat het vaste gedeelte van het kapitaal betreft, op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.

De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld.

Alle rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd.

Afdeling II. - Inhoud van de oprichtingsakte.

Art. 355. Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking, worden in de oprichtingsakte de volgende gegevens vermeld :

1░ de omschrijving van de inbrengen;

2░ de voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten en de voorwaarden van terugneming van gestorte gelden;

3░ de regeling met betrekking tot het aantal en de wijze van benoeming en ontslag van de personen die belast zijn met het bestuur, de vertegenwoordiging tegenover derden en het toezicht op de vennootschap, alsook de omvang van de bevoegdheden en verdeling ervan tussen die organen, en de duur van hun opdracht;

4░ de rechten van de vennoten;

5░ de wijze waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen, de meerderheid vereist om geldige besluiten te nemen, de wijze waarop wordt gestemd;

6░ hoe de winst wordt verdeeld en het verlies omgeslagen.

In de volmachten moeten de gegevens voorgeschreven door artikel 69, 1░, 2░, 4░, 5░ en 11░, en door het 1░ van dit artikel worden opgenomen.

HOOFDSTUK III. - Effecten en hun overdracht en overgang.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht