De kosten voor de bekendmaking van een publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Betaling van de kosten door middel van een gecertifieerde cheque. De notaris legt neer op de griffie een gecertifieerde cheque 8 blz. publiceren kost € 496,58 ; 1 blz. publiceren kost € 62,07 te betalen met een gecertifieerde cheque

Belgie

Bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Kosten van bekendmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (ministerieel besluit van 27 september 2000)

Met ingang van 1 januari 2003 worden de kosten voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld :

1° honderd en twee euro zestig cent ( euro 102,60) exclusief BTW per bladzijde bekend te maken tekst, met door elkaar genomen, ten hoogste vijftig regels per bladzijde.
Iedere begonnen bladzijde wordt voor een volle bladzijde aangerekend, zelfs indien het aantal regels minder is dan vijftig;

2° éénenvijftig euro dertig cent ( euro 51,30) exclusief BTW voor : de akten, uittreksels uit akten, stukken en mededelingen die aan de voorwaarden van de artikelen 11 en 12 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen moeten beantwoorden;

3° achtenveertig euro twintig cent ( euro 48,20) exclusief BTW voor de mededelingen bedoeld in artikel 180 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, en worden ontvangen door de Nationale Bank van België voor rekening van het Bestuur van het Belgisch Staatsblad .