Wetboek van Vennootschappen

BOEK VII. - De co÷peratieve vennootschap

TITEL I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle co÷peratieve vennootschappen.

HOOFDSTUK V. - Organen en controle.

Afdeling I. - Bestuur

Afdeling II. - Algemene vergadering van vennoten

Art. 381. Vijftien dagen voor de algemene vergadering verzendt het bestuursorgaan aan de vennoten die erom verzoeken, onverwijld en kosteloos een afschrift van de stukken waarvoor dit wetboek in deze mogelijkheid voorziet.

Art. 382. Tenzij anders bepaald door de statuten, zijn alle vennoten stemgerechtigd in de algemene vergadering en geeft elk aandeel recht op ÚÚn stem.

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van dit boek en behoudens andersluidende statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen met de meerderheden en volgens de regels die van toepassing zijn voor de naamloze vennootschappen.

(De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.)(2002)

Art. 383. Tenzij anders bepaald door de statuten, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering minstens vijftien dagen vˇˇr de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders.

Art. 384. Tenzij anders bepaald door de statuten, beslist de algemene vergadering over de bestemming van de winst of het verlies.

Afdeling III. - Controle

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht