Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel IV. - Organen. Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Afdeling II. - Gewone algemene vergadering

Art. 282 : Ieder jaar moet ten minste één algemene vergadering gehouden worden in de gemeente, op de dag en het uur bij de statuten bepaald.

Art. 283 : Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders, ter zetel van de vennootschap, kennis nemen van:

1° de jaarrekening;

2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;

3° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

4° de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;

5° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 5°, worden verzonden aan de vennoten, zaakvoerders en commissarissen, overeenkomstig artikel 269, eerste lid.

Art. 284 : De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Art. 285 : Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Corporate govenance 2002

Artikel 283 W.Venn. werd gewijzigd bij art. 195 W. 2 augustus 2002 (B.S., 29 augustus 2002 (tweede uitg.)), met ingang van 29 augustus 2002 (art. 207) als volgt:

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 5°, worden verzonden aan de vennoten, zaakvoerders en commissarissen, overeenkomstig artikel 269, eerste lid.

Voordien was de wettekst als volgt:

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 5°, worden verzonden aan de vennoten, overeenkomstig artikel 269, eerste lid.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht