Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. De naamloze vennootschap

Titel IV. Organen

Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders

Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
Onderafdeling I. Bevoegdheden
Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering: art. 533
Onderafdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering
Onderafdeling IV. Verloop van de algemene vergadering
Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht

Afdeling II. Gewone algemene vergadering

Afdeling III. Bijzondere algemene vergadering

Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering
Onderafdeling I. Wijziging van de statuten: algemeen
Onderafdeling II. Wijziging van het doel
Onderafdeling III. Wijziging van de rechten verbonden aan effecten