Wetboek van Vennootschappen : Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Titel IV. - Organen. Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten.
Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Art. 268 ....

§ 2. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 mogen van die besluiten kennis nemen.


Rechtsleer