Wetboek van Vennootschappen
BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling II. - Gewone algemene vergadering

Artikel 284 anno 2006:

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.
  Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.