Wetboek van Vennootschappen
BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling II. - Gewone algemene vergadering

Artikel 285 anno 2006:

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.