Wetboek van Vennootschappen
BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering : Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen

Artikel 286 anno 2006:

Tenzij anders is bepaald, heeft de algemene vergadering het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.
  De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
  Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
  Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen.