Wetboek van Vennootschappen
BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering : Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten

Artikel 288 anno 2006:

Indien er verschillende soorten van aandelen bestaan, kan de algemene vergadering, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling in de statuten, hun respectieve rechten wijzigen of besluiten dat de aandelen of effecten van een bepaalde soort worden vervangen door die van een andere soort.
  De voorgestelde wijzigingen worden, met een omstandige verantwoording, door het bestuursorgaan meegedeeld in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Een afschrift van dit verslag wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.
  Het ontbreken van het verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.
  (Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn in het bij dit artikel bedoelde geval) de uit artikel 277 voortvloeiende stembeperkingen niet van toepassing en de algemene vergadering moet voor elke soort voldoen aan de vereisten van aanwezigheid en van meerderheid gesteld voor een statutenwijziging. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>