De algemene vengadering van een vennootschap

Jaarlijks word de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden

De datum hiervan is vastgelegd in de statuten.

 

 

Volgende bladzijde >>

 

Art. 268. ( 1.) Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. <W 2002-08-02/41, art. 15, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002> De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. ( 2. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 mogen van die besluiten kennis nemen.) <W 2002-08-02/41, art. 15, 007; ED : 01-09-2002>

rechtinbelgie@2747.com