Wetboek van Vennootschappen

Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Titel I. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen

Art. 57 De zaakvoerders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

Art. 58 De vennootschappen die in het buitenland zijn opgericht en daar hun voornaamste vestiging hebben, kunnen in BelgiŽ hun werkzaamheden verrichten en in rechte optreden, en er een bijkantoor oprichten.

De rechtsvorderingen ingesteld door buitenlandse vennootschappen die in BelgiŽ een bijkantoor hebben of in BelgiŽ een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan zoals bedoeld in artikel 88, zijn evenwel onontvankelijk indien zij hun oprichtingsakte niet hebben neergelegd overeenkomstig de artikelen 81, 82 of 88.

Art. 59 Zij die in BelgiŽ met het bestuur van een bijkantoor van een buitenlandse vennootschap zijn belast, dragen jegens derden dezelfde aansprakelijkheid als degenen die een Belgische vennootschap besturen.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Wetboek Internationaal Privaatrecht

Artikel 56 is opgeheven bij art. 139, 10į Wet 16 juli 2004 (B.S., 27 juli 2004), met ingang van 1 oktober 2004 (art. 140).

De wettekst van artikel 56 was: Een vennootschap waarvan de werkelijke zetel zich in BelgiŽ bevindt, is aan de Belgische wet onderworpen, ook al is de akte van oprichting in het buitenland verleden.

Artikel 110 Wetboek internationaal privaatrecht bevat de nieuwe regeling inzake het toepasselijke recht op vennootschappen.

Art. 58 Gewijzigd bij art. 137 Wet 16 juli 2004 (B.S., 27 juli 2004), met ingang van 1 oktober 2004 (art. 140).

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht