Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap: Titel II. - Oprichting - Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang - Titel V. - Kapitaal: Hoofdstuk III. - Kapitaalverhoging

Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura

Art. 601 Inbreng in natura komt niet in aanmerking voor vergoeding door aandelen, tenzij hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Art. 602 Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, voor vennootschappen waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag op.

Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering. Het verslag moet aangeven of de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In een bijzonder verslag, waarbij het in het eerste lid bedoelde verslag wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Het bijzondere verslag van de raad van bestuur en het bijgevoegde verslag worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 75.

Wanneer tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 581, worden de in het derde lid genoemde verslagen in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

Het ontbreken van de verslagen bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Inbreng in natura

Essentieel is het verslag van de bedrijfsrevisor.

Bovendien moet de Raad van Bestuur een bijzonder verslag maken waarbij het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd.

Zonder deze 2 verslagen kan de notaris geen algemene vergadering houden waarop het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd door een inbeng in natura.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht