Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag (EEX)

Titel I: Toepassingsgebied - Titel II: Bevoegdheid

Afdeling 5: Exclusieve bevoegdheid

art. 16 Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:

...

2. ten aanzien van de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging in een verdragsluitende Staat, dan wel ten aanzien van de besluiten van hun organen: de gerechten van die Staat;

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Tegenstrijdige beslissingen inzake het bestaan van vennootschappen of verenigingen en de geldigheid van hun besluiten moeten vermeden worden. De opstellers van het EEX-Verdrag hebben ervoor gekozen om alle geschillen in dat verband te concentreren voor de rechtbanken van de staat waar de vennootschap of vereniging haar zetel heeft.

Toetredingsverdragen

In de jaren na 1968 is de tekst van artikel 16, 2. van het EEX-Verdrag ongewijzigd gebleven ondanks de vele toetredingsverdragen. Anno 2006 bestaat hij normaal nog steeds.

EEX-Verordening

In deze verordening vinden we een identieke tekst terug in artikel 22, 2. maar aan de tekst is in de Verordening volgende zin achteraan toegevoegd:

Om deze plaats van vestiging van te stellen, past het gerecht de regels van het voor hem geldende internationaal privaatrecht toe.

Wetboek internationaal privaatrecht

Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Internationale bevoegdheid inzake rechtspersonen

Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht