Wetboek internationaal privaatrecht

Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op rechtspersonen

Art. 111 1. Het recht van toepassing op rechtspersonen bepaalt met name:

1 het bestaan en de juridische aard van de rechtspersoon;

2 de firma of de maatschappelijke benaming;

3 de oprichting, de ontbinding en de vereffening;

4 de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon;

5 de samenstelling, bevoegdheden en werking van zijn organen;

6 de interne verhoudingen onder vennoten of leden alsmede de relaties tussen de rechtspersoon en zijn vennoten of leden;

7 de verkrijging en het verlies van de hoedanigheid van vennoot of lid;

8 de rechten en plichten verbonden aan de winstbewijzen of aandelen en de uitoefening ervan;

9 de aansprakelijkheid voor overtreding van het vennootschapsrecht of van de statuten;

10 de mate waarin de rechtspersoon ten aanzien van derden gehouden is tot betaling van schulden aangegaan door zijn organen.

2. Niettemin kan een rechtspersoon de onbekwaamheid gegrond op beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid krachtens het toepasselijk recht niet inroepen ten aanzien van een tegenpartij indien die onbekwaamheid onbekend is in het recht van de Staat op wiens grondgebied de tegenpartij de rechtshandeling heeft gesteld en zij op dat ogenblik die onbekwaamheid niet kende noch behoorde te kennen.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht