Stem in een eenvennootschap

Over de vennootschap in Belgie:

voorkeurrecht

notaris

inbreng

stemafspraak

 

 

Stemming per brief

Art. 550. De statuten kunnen iedere aandeelhouder toestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de statuten zijn bepaald.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap ontvangen heeft voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, met inachtneming van de termijnen bepaald in de statuten.
Artikel 536, tweede lid, is van toepassing indien een vennootschap stemming bij brief toestaat.

Artikel vijfentwintig : In mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen:

-de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel;

-zijn handtekening;

-het aantal en de vorm van de aandellen waarmee hij deelneemt aan de stemming;

-het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;

-de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluit;

-de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;

-de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in naam van een aandeel≠houder aangaande de amendementen of nieuwe beslissingen aan de vergadering voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld geweest zijn.

 

Andere juridische onderwerpen: verkoop, huur, nalatenschap,

 

 


Zie ook: aandeelhoudersregister - aandeel - aandeelhouder   - vennoot

by www.2747.com / 2747 / law / company