De vennootschap en aansprakelijkheid

De vaste vertegenwoordiger is persoonlijk aansprakelijk.

De vennootschap die bestuurt is hoofdelijk met de vaste vertegenwoordiger aansprakelijk voor het gevoerde bestuur.

De verbintenissen die de vennootschap aangaat via haar bestuur, binden evenwel alleen de vennootschap zelf en niet het bestuur.

De aansprakelijkheid van het bestuur is enkel deze aangaande het bestuur. Er mogen geen kennelijke fouten worden gemaakt bij het besturen van de vennootschap.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com

HOOFDSTUK I. - Vertegenwoordiging van vennootschappen.

Art. 61.

§ 2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

Bron: Wet Corporate Govenance van 2 augustus 2002, in werking getreden op 1 september 2002.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com