Wetboek van Vennootschappen : Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek : Titel IX. - Ontbinding en vereffening

Hoofdstuk III. De vereffening

....
 Art. 189bis. : De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195bis bedoelde vereffeningsdossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Wetsgeschiedenis