Wetboek van Vennootschappen
Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
Titel IX. - Ontbinding en vereffening

Hoofdstuk III. - De vereffening

Art. 183. § 1. Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
  ...
Art. 184. § 1. Voorzover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.
  De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. 
 ....

Art. 185. Zijn geen vereffenaars benoemd, .....

Art. 186. Voor zover de statuten of de akte van benoeming niet anders bepalen, kunnen de vereffenaars alle rechtsgedingen voeren, .....

Art. 187. ....het bedrijf of de handel voortzetten ...

Art. 188. ... betaling eisen van de bedragen tot de storting waarvan ze zich verbonden hebben en welke nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

Art. 189. De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer ....

Art. 189bis
. .... een omstandige staat van de toestand van de vereffening ....

Art. 190. § 1.... het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers ....

Art. 191. .... een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing ....

Art. 192. De vereffenaars zijn zowel jegens derden als jegens de vennoten verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Art. 193. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.....

Art. 194. Na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving. ....

Art. 195. § 1. De afsluiting van de vereffening .......

Wetsgeschiedenis