Belgische wetboek van vennootschappen: Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek: Titel IX. Ontbinding en vereffening:

Hoofdstuk IV. - Strafbepaling

 Art. 195bis. 

Voor elke vereffening wordt ter griffie een dossier bijgehouden dat de volgende stukken bevat :

  1° het in artikel 67, § 2, bedoelde dossier;

  2° het afschrift van de in artikel 181, § 1, bedoelde verslagen;

  3° een afschrift van de in artikel 189bis bedoelde vereffeningsstaten;

  4° de uittreksels van de in de artikelen 74, 2°, en 195, bedoelde bekendmakingen;

  5° in voorkomend geval, de lijst van homologaties en bevestigingen.

Elke belanghebbende kan kosteloos inzage nemen van het dossier en er tegen betaling van de griffiekosten een afschrift van verkrijgen.Wetsgeschiedenis:

Art. 195bis.  <Ingevoegd bij W 2006-06-02/38, art. 5; Inwerkingtreding : 06-07-2006>