meerderheid
Belgische wetboek van vennootschappen anno 2007:
Boek VIII. De naamloze vennootschap

Titel IV. Organen
Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders
Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering

Onderafdeling I. Wijziging van de statuten: algemeen

Art. 558
   Tenzij anders is bepaald, heeft de algemene vergadering het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.
   De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
   Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
   Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.


Een 3/4de meerderheid op de algemene vergadering is ook vereist in vele andere gevallen:

- bij fusie door overneming (art. 699 W. Venn.)
- bij fusie door oprichting van een vennootschap (art. 712 W. Venn.)
- bij met fusie gelijkgestelde verrichtingen (art. 722 W. Venn.)

- bij splitsing door overneming (art. 736 W. Venn.)
- bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen (art. 751 W. Venn.)

- om een inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak te verrichten (art. 761 W. Venn.)