law : companymanagement

Wetboek van Vennootschappen

BOEK VII. - De coöperatieve vennootschap

TITEL I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen.

HOOFDSTUK V. - Organen en controle.

Afdeling I. - Bestuur

Art. 378. Bij stilzwijgen van de statuten, wordt de coöperatieve vennootschap bestuurd door één bestuurder, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering.

Art. 379. Binnen acht dagen na de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders moet een door hen ondertekend uittreksel uit de akte die hun bevoegdheid of de beëindiging van hun ambt vaststelt, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

Eenieder kan kosteloos inzage nemen van deze akten en er een afschrift van krijgen, tegen betaling van de griffiekosten.

Art. 380. De bestuurders zijn ten opzichte van derden en de vennootschap, overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Afdeling II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling III. - Controle

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht