law : companymanagement

Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel IV. - Organen. Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging

Afdeling I. - Statuut van de zaakvoerders

Art. 255. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door een of meer personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

Art. 256. De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Behoudens een hiermee strijdige bepaling in de statuten, of eenparig goedvinden van de vennoten, worden de zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap; hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze.

Afdeling II. - Aansprakelijkheid.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Een rechtspersoon als zaakvoerder van een BVBA

Artikel 255 W. Venn. anno 2006:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door een of meer (...) personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

(Zoals hewijzigd door artikel 14 van de Wet Corporate Governance van 2002-08-02, inwerkingtreding : 01-09-2002.) Het woordje natuurlijke (personen) werd daarbij geschrapt.

Voordien was de wettekst van artikel 255 als volgt:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door een of meer natuurlijke personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht