law : companymanagement

Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel IV. - Organen. Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging

Afdeling I. - Statuut van de zaakvoerders

Artikel 256 :

De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Behoudens een hiermee strijdige bepaling in de statuten, of eenparig goedvinden van de vennoten, worden de zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap; hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Rechtsleer